Privacyreglement

Loods360 hanteert bij de uitvoering van haar werkzaamheden dit privacyreglement. Het privacyreglement dienst de bescherming van de privacy van klanten zeer te stellen.
a) Toepassing
Dit reglement is van toepassing op alle gegevens over klanten die Loods360 verkrijgt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden. Loods360 is ermee bekend deze gegevens, persoonsgegevens zijn in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van 1 september 2001 (www.cbpweb.nl) en alle daarop betrekking hebbende besluiten en bepalingen alsmede van hetgeen in Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) is bepaald.
b) Doel
Loods360 zal ten aanzien van alle in het kader van de uitvoering van overeenkomst ter kennis genomen informatie, met geheimhouding betrachten en deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waardoor deze is verstrekt. Het doel is onlosmakelijk verbonden en beperkt tot de opdracht, zijnde de overeengekomen activiteiten.
c) Bewaartermijn
Klantgegevens kunnen op schrift digitaal bewaard worden. De gegevens worden tot 4 kalenderjaren na afronding van een traject bewaard. Daarna worden deze door Loods360 vernietigd.
d) Verstrekking aan derden
1) Loods360 behandelt alle informatie over individuele cliënten, die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt, vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden niet zonder schriftelijke toestemming van klanten aan derden of  onbevoegden verstrekt, behalve indien dit past binnen de afspraken die zijn gemaakt in het trajectplan of indien Loods360 hiertoe  wettelijk verplicht is.
2) Loods360 is gerechtigd om gegevens inzake de opdracht en het verloop aan derden verstrekken binnen het kader van erkenningsregelingen. Deze instellingen gebruiken gegevens uitsluitend ten behoeve van het beoordelen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze instellingen zijn zich bewust dat zij deze gegevens dienen te behandelen conform de WBP en hebben dat ook geborgd.
e) Toegankelijkheid van klantgegevens
Loods360 bewaart de gegevens uitsluitend in het betreffende klantdossier, dat kan op schrift als digitaal. Loods360 neemt zodanige maatregelen dat deze gegevens uitsluitend toegankelijk zijn voor de medewerker(s) die belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden.
f) Bescherming privacy klant
Loods360 informeert haar alle bij de uitvoering betrokken personen aantoonbaar over dit privacyreglement en de behandeling van de gegevens.
g) Rechten klanten
Loods360 informeert klanten bij aangaan van de overeenkomst over de inhoud van dit privacyreglement. Loods360 maakt het op eenvoudige wijze verkrijgen van een exemplaar van het privacyreglement mogelijk. Klanten hebben te allen tijde recht op inzage van het dossier, alsmede aan wie eventueel informatie is vertrekt. Loods360 verstrekt deze gegevens op eerste verzoek aan klanten.